Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 18. marts 2018 i Bygningen i butikscentret Mary's

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent.

Pkt. 2: Formandens beretning.

Pkt. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017.

Pkt. 4: Forslag til kontingent.

Pkt. 5: Fremlæggelse af budget 2018.

Pkt. 6: Valg til bestyrelse. På valg er: Bente Toftager, Birgit Faber, Per Knudsen og Tove Staugaard . Ikke på valg er: Elisabeth Asklund, Bo Jensen og Lone Lauritzen

Pkt. 7: Valg af suppleanter. På valg er Kirsten Poulsgaard og K. E. Staugaard.

Pkt. 8: Valg af revisorer – Inge Nordheim er på valg. Ikke på valg: Kurt Nørgaard

Pkt. 9: Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamling.

Pkt.10: Eventuelt

- - -

Ad 1: Bestyrelsen foreslog Povel Blicher som dirigent og Kurt Nørgaard som referent. Begge blev valgt.

Ad 2: Formanden indledte med: Vi har været 133 medlemmer i år. Man kan kun vælge halv- eller helsæson, og medlemskabet er personligt. Vi startede året med en ekstraordinær generalforsamling angående justering af vedtægterne. Foreningens tegningsberettigede er nu indskrevet som formand og kasserer. Antal fremmødte til filmene har været mellem 76 – 101, dvs. 86 i snit. 12 + 2 film har været vist. Der har været 7 fra Europa og 7 udenfor Europa. 4 er i år i øvrigt foreslået af medlemmer. Vi har også haft ”eftersnak” 1 gang i år, som foregik i Lido’s mødelokale. 34 deltog. Spørgsmål/kommentarer fra medlemmer: ”Kan vi ikke få en større sal i Lido i stedet for sal 5? Formandens svar: ”Vi har det med i vores snak med Lido”. Herefter GODKENDTES formandens beretning.

AD 3: Regnskabet for 2017 blev herefter fremlagt. Regnskabet GODKENDT.

AD 4: Ingen stigning i kontingenter for den kommende sæson

AD 5: Ingen kommentarer, så budgettet 2018 VEDTAGET.

AD 6: Alle genvalgt

AD 7: Genvalg til begge suppleanter.

AD 8: Inge Nordheim genvalgt.

AD 9: Forslag (forkortet af referent). Et medlem stillede et forslag om, at 4 – 6 film skulle udvælges og til afstemning hos medlemmerne. Resten suppleres fra bestyrelsen. Der var en del debat blandt medlemmerne, men det stillede forslag endte med ikke at blive vedtaget.

AD10: Tove takkede bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde. Der var også en tak til Lido. Håber vi alle ses igen til september.

03.04.18 - Kurt Nørgaard/referent


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR    -    Referat fra året EFTEROpdateret: 13.04.2018 af Bo