Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamling 2022

Referat af ordinær generalforsamling i Vejle Filmklub 20. marts 2022

48 medlemmer deltog i generalforsamlingen i Lidos selskabslokale.

1. Valg af dirigent og referent
Som dirigent blev valgt Kurt Nørgaard. Som referent blev valgt Tina Ovesen.
Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen blev afholdt i slutning i marts og var indvarslet i tide, begge dele i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Formandens beretning ved Elisabeth Asklund
Det har næsten været en almindelig sæson, idet vi startede med at vise de 6 film der skulle have været vist vinter/forår 2021. Desuden afholdt vi en forsinket generalforsamling i september mdr. I november havde vi en meget spændende kortfilmaften hvor Thomas Pilgaard viste 2 af sine kortfilm, fortalte om sit arbejde og en god diskussion efterfølgende. Det er vores hensigt at fortsætte med kortfilm- eller dokumentaraften og gerne med oplæg.
Medlemstal: 106. Det er flot, før Covid var vi omkring 130, tog et dyk ned til 92, men som sagt nu 106. Seertal har været fint, Covid taget i betragtning, fra 45 (Søstrene Gusmáos usynlige liv den 9.januar. Højeste antal er 73, det var filmen Unge Ahmed).
Vi får ind i mellem stadig spørgsmål om man kan betale for de 6 film og selv vælge hvilke film fra hele programmet, men det kan vi ikke styre. Der tilbydes halv- eller helsæson abonnement. Ligeledes at medlemskabet er personligt og man kan ikke overdrage sin billet til en anden ved forfald.
Filmvalg: Bestyrelsen står for udvælgelsen af film, men I opfordres til at komme med forslag som vi nogen gange har kunnet tilgodese. Senere under pkt. 9, forslag fra medlem.
Filmene har i år været fra Brasilien, Frankrig, Ukraine, Schweiz, Tyskland, Island, Holland.
Eftersnak: Vi har haft eftersnak en aften, desværre gik der kludder i aftalen med Lido, vi var blevet lovet et roligt sted i cafeen, men tidspunktet var forkert, så det skal gøres bedre næste sæson. Det bedste ville være om det kunne afholdes her i selskabslokalet. Tale med nye bestyrer.
Tilbudsfilm: Til film der ikke vises af Biografklub Danmark kan man ved at vise sit medlemskort få rabat. Efter aftale med Johnny, Lido, kan udvalgte film ses af filmklubbens medlemmer for en billetpris på 75 kr. For nuværende er det Hvidstensgruppen II der kan ses. Johnny vil orientere i billetlugen. Så gem medlemskortet.
Tak til Lido, Ugeavisen, revisorer, dirigent, referent, medlemmer og bestyrelse.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskabet for 2021
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Bo Jensen.
Bo gjorde indledningsvis opmærksom på, at regnskabet løber fra 1. januar til 1. januar. Det aflagte regnskab er således for kalenderåret 2021 og følger ikke filmsæsonen, der løber fra september til marts.
2021 regnskabet er præget af corona. Filmforestillingerne fra januar til marts 2021 blev aflyst, og forårets planlagte 6 film først vist i efteråret. Derved blev kontingentindtægterne reduceret, da gamle medlemmer fik en fornyelse af sæsonen 2021/22 til halv pris som kompensation for de manglende forestillinger i foråret 2021. Samtidig blev biograflejen halveret i 2021 på grund af de aflyste film.
En kortfilmaften med foredrag af instruktøren, som ikke var lagt ind i budgettet for 2021, øgede foreningens udgifter. Derudover valgt man at finansiere smørrebrød og et glas vin til generalforsamlingen ud fra en vurdering af, at det øger deltagelsen og bidrager til det sociale element i filmklubben.
Filmklubben kom ud af 2021 med et underskud på kr. 13.043, dette skal ses i relation til foreningens betydelige opsparing fra tidligere sæsoner.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som umiddelbart efter fremlæggelsen blev godkendt.

4. Forslag til kontingent
Bestyrelsen anbefalede at holde kontingentet uændret. Dette blev godkendt.

5. Fremlæggelse af budget for 2022
Der budgetteres med kontingentindtægt fra 110 medlemmer, hvilket er det normale fra før corona. Der budgetteres med udgiften til 2 særforestillinger med kortfilm/dokumentar ud over de sædvanlige 12 søndagsforestillinger samt mad og drikke til årets generalforsamling. Der budgetteres med et underskud på kr. 15.000, der tages fra foreningens opsparing.
Der var ingen spørgsmål til budgettet, der umiddelbart blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsen.
En række bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg: Elisabeth Asklund, Bo Jensen, Lone Lauritzen, Per Isager og Tina Ovesen.
De to bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, Bente Toftager og Per Knudsen, stillede begge op til genvalg. Ingen andre kandidater meldte sig, og de to bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter
Suppleanter sidder for et år af gangen. Begge suppleanter var således på valg: Knud Erik Staugaard og Claus Bech. Begge suppleanter stillede op til genvalg. Ingen andre kandidater meldte sig, og de to suppleanter blev genvalgt.

8. Valg af revisor
Ikke på valg: Kurt Nørgaard.
På valg: Inge Nordheim, som stillede op til genvalg. Ingen andre kandidater meldte sig, og Inge Nordheim blev genvalgt.
Lena Dalibey blev genvalg som revisor suppleant.

9. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har modtaget et rettidigt forslag fra Margrethe Kristiansen. Margrethe fremlagde kort sit forslag: At vise nogen/alle filmene med engelske undertekster ved en ekstra forestilling, da mange udlændinge, der arbejder i området, kunne have glæde af klubbens tilbud om film fra hele verden. Det blev besluttet, at bestyrelsen sammen med Margrethe skal undersøge mulighederne; dels udgifterne og det praktiske ved ekstra forestillinger, dels interessen fra udlændinge i Vejleområdet.

10. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

Vejle den 21. marts, Tina Ovesen

Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØROpdateret: 12.05.2022 af Bo