Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 30. marts 2008

1. Valg af dirigent: Inge Nordheim.

2. Valg af referent: Allan Hansen.

3. Formandens beretning:
Formanden tog udgangspunkt i de ting, som er forudsætninger for at drive en filmklub:
Film: I år blev der kun vist 10 film, da samarbejdet med Psykinfo var med 4 film. Der har været fine oplevelser, bl.a. Vodka Lemon fra Armenien. Kortfilmsaftenen var ikke nogen succes.
Lokaler: Lokalerne er blevet malet, hvilket har gjort det sværere at sætte stolerækkerne op, da vægbeslagene er blevet fjernet i den forbindelse.
Medlemmer: Svagt faldende medlemstal. Men heldigvis mange faste støtter.
Fremviser: Fungerer, men der blev udtrykt tvivl om hvor længe de egentlig kan holde.
Fremvisere: Tak til Kaj og Rudy for deres store arbejde. Lærlingen Peer er desværre hoppet fra, så hvis der er nogen, der kender nogen, som kunne tænke sig at blive oplært...
Revisorer: Tak til "de kritiske revisorer". Der blev givet gaver til operatører og revisorer.
Bestyrelsen: Bestyrelsen vælger film og sørger for opstilling. Fint samarbejde.
Sponsorer: Tak til Isabella for trykning af plakat.

Debat om formandens beretning: Specielt samarbejdet med Psykinfo blev drøftet – også under senere punkter. Stor succes publikumsmæssigt, men gav ikke klubben indtægter – eller udgifter. Vi blev enige om at søge at fortsætte samarbejdet, men da det er os, der søger og får evt. tilskud, så bør vi også kunne få fx rabat på billetterne til klubbens medlemmer. Også samarbejdet om kortfilm med kommunens biblioteker blev rost. Selv om klubbens navn har været meget eksponeret i årets løb, så har det ikke givet nye medlemmer. Beretningen blev godkendt!

4. Fremlæggelse af revideret regnskab:
Kassereren var fraværende, så punktet blev udskudt til senere, hvor regnskabet så blev godkendt uden kommentarer. Det blev bemærket at klubben har refunderet billetter for ca. 500 kr. i forbindelse med Psykinfo arrangementerne. Dette beløb vil fremgå af næste års regnskab.

5. Bestyrelsens forslag til kontingent: Foreslået uændret.

6. Fremlæggelse af budget: Godkendt.

7. Valg til bestyrelsen:
Gunnar Kolstrup, Johnny Witterseh og Tove Staugaard blev genvalgt. Lone Lauritzen ønskede ikke at genopstille. I stedet blev Per Knudsen valgt 'in absentia'. Han har senere bekræftet dette.

8. Valg af suppleanter:
Knud Erik Staugaard og Allan Hansen blev genvalgt.

9. Valg af revisorer:
Inge Nordheim og Niels Sehested blev genvalgt.

10. Behandling af indkomne forslag:
Samarbejdet med Psykinfo blev drøftet og vi blev enige om at Karen, Bo og Inge deltager i indledende møder. Psykinfo og Lido vil under alle omstændigheder fortsætte samarbejdet, så vi vil forsøge at komme med igen. Forslag om 'brunchforestilling' i Lido eller i arresten. Forslag om at drøfte et samarbejde med Henrik Daugaard, Lido. Under den generelle debat blev også nævnt at vi vil undersøge mulighederne for en ny hjemmesidevært og at det vil koste et mindre beløb – et par hundrede kroner om året blev nævnt.

11. Evt.: Intet som ikke allerede er nævnt.


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR   -    Referat fra året EFTERKontakt: bo_vejle@hotmail.com - Oprettet 13.04.2008 af Bo J.