Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 26. marts 2006

a. Valg af dirigent: Niels Damgaard

b. Valg af referent: Allan Hansen

c. Formandens beretning:
Medlemmer og medlemspleje: Medlemmerne er de vigtigste i filmklubben (operatørerne blev dog også nævnt). Medlemstallet er faldet fra 55 til 50 i årets løb. Der er dog heldigvis en fast kerne af medlemmer i klubben. Vi har prøvet en aften med fællesspisning. Det var 1. søndag i advent. Aftenen skal evt. flyttes til 1. søndag i januar. Der har været ønske om at vi diskuterer filmene efter forestillingen. Vi har haft et oplæg før en af sæsonens film. Vi har fået et medlemskort, dog uden sponsor.
Filmene: Der har i årets løb været flere sammenfald med film i TV samt nogle populære serier, f.eks. Kronprinsessen. Den ældste film var fra 1948 af Th. Dreyer. Vi har vist flere nordiske film fra Island, Norge og Danmark. Der har været 2 amerikanske film. Det har vist sig at være en god ide med kortfilm. Spørgsmålet er, om det er de rigtige film. Vi har reklameret for filmene ved at sende plakater til biblioteket, uddannelsessteder og folkeskoler. Vejle Amts Folkeblad har været gode til at lave foromtale af hver film. Og så har vi jo også vores hjemmeside.
Teknik: Apparatet virker! Der har ikke været reparationer i årets løb. Operatørerne er også vigtige. Peer står i lære og vil gerne fortsætte.
Sted: Konklusionen er, at vi gerne vil blive her. Tak til Bente og Michael for husly.
Andet: Vi har søgt tilskud hos BG Bank og har ikke fået det. Vil evt. søge en anden bank. Vejle Kommune har forespurgt om vi vil vise film for børn i vinterferien. Det har vi afslået, idet det ikke tjener vores formål og vi kan ikke tjene penge på det. Formanden sluttede med at takke "de kritiske revisorer" samt Peder Odgaard fra Isabella for at trykke vores plakater og for at sende vores post ud. Der blev givet gaver til operatører og revisorer.
Debat om formandens beretning: Det blev drøftet, om vi skulle arrangere en filmfestival, evt. om natten. Forslag om at spørge filmskolen om lån af afgangsfilm. Forslag om at alliere os med LIDO. Forslag om dvd-film eller kortfilm under hensyn til økonomien. Evt. søge kommunen om tilskud til et enkeltarrangement. Evt. samarbejde med de andre nye kommuner, f.eks. Jelling. Forslag om udflugt til Filmskolen eller Klovborg Bio. Evt. samarbejde med AOF/LOF eller Folkeuniversitetet om en (nat)filmfestival. Det blev besluttet at nedsætte udvalg, der skal arbejde på aktiviteter i klubben ud over vores 12 film. Udvalget består af: Karen, Peer, Bo, Tove og Peder. Ros til Tove for hendes indledning til filmene. Beretningen blev godkendt!

d. Fremlæggelse af regnskab: Regnskabsåret følger kalenderåret og viste et overskud på ca. 4.600 kr. hvilket er meget tilfredsstillende. Dog er produktion af kort ikke med i regnskabet - ca. 500 kr. Der har ikke været udgifter til reparation af fremviser. Det blev aftalt at hensætte 1.200 kr. pr. år til den post. Regnskabet blev godkendt!

e. Bestyrelsens forslag til kontingent: Uændret kontingent, dvs. 200 kr. Billetprisen forbliver på 20 kr, mens gæstebilletter fortsat koster 50 kr. Dette blev vedtaget!

f. Fremlæggelse af budget: Budgettet fremlagt med udgifter og indtægter på 21.500 kr. Godkendt.

g. Valg til bestyrelsen: Gunnar Kolstrup, Johnny W. Hansen og Tove Staugaard (formand) blev alle genvalgt for to år. Peder Odgaard ønskede ikke at genopstille. Lone Lauritzen blev valgt i stedet. Ikke på valg var Elisabeth Asklund, Merete Schultz og Bo Jensen (kasserer).

h. Valg af suppleanter: Niels Sehested blev genvalgt. Bo Due Skovsbøll genopstillede ikke. I stedet blev Peer Aarestrup valgt.

i. Valg af revisorer: Pia Fraefel og Inge Nordheim blev begge genvalgt som revisorer. Knud Erik Staugaard er fortsat suppleant for revisorerne.

j. Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

k. Evt.: Intet!


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året FØR   -    Referat fra året EFTERKontakt: bo_vejle@hotmail.com - Oprettet 27.04.2006 af Bo J.