Velkommen til vejlefilmklub.dk

Velkommen til byens bedste filmklub... Referat fra generalforsamlingen

Søndag den 6. april 2003

a. Valg af dirigent: Elisabeth Asklund

b. Valg af referent: Bo Jensen

c. Formandens beretning: Ingen nævneværdige tekniske problemer ved de 12 forevisninger. Stor tak til Kaj Evan og Rudi! Dog måtte vi aflyse en film, da levering fra distributøren udeblev! Økonomiske problemer pga. for få medlemmer. Vi håber på at flere vil melde sig ind i vores filmklub til næste år. Alle gør en indsats for at skaffe medlemmer! Kulturværket (det tidligere Aktivitetshus) skal flytte i større lokaler til næste år og har i den forbindelse opfordret os til at flytte med. Imidlertid er det næppe muligt for os at få fremviserapparatet med - dels fordi det ikke er vores og dels pga. pladsmangel i Bygningen! Medlemstal: 44 + 2 operatører. Formandens beretning blev godkendt!

d. Fremlæggelse af revideret regnskab: Godkendt!

e. Bestyrelsens forslag til kontingent: Kontingentet foreslås uændret dvs. 200 kr. og så vil der kunne tilbydes et halvårskontingent til 100 kr. Prisen på billetter forbliver 20 kr., mens gæstebilletter foreslås hævet til 50 kr. Dette blev vedtaget!

f. Fremlæggelse af budget: Godkendt!

g. Valg til bestyrelsen: Bodil Skovbølling og Dorte Odgaard ønskede ikke genvalg. I stedet blev valgt Merete Schulz og Elisabeth Asklund. Ikke på valg var Tove Staugaard, der senere blev valgt som ny formand, samt Peder Odgaard, Gunnar Kolstrup og Inge Olesen. Bo Jensen blev genvalgt og senere valgt som ny kasserer.

h. Valg af suppleanter: Ingrid Sandø blev genvalgt som 1. suppleant og Niels Sehested som 2. suppleant.

i. Valg af revisorer: Pia Fraefel og Inge Nordheim blev begge genvalgt som revisorer.

j. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke på forhånd indkommet nogen skriftlige forslag, men på generalforsamlingen blev der gjort opmærksom på at regnskabet bør sendes til revisorerne min. 3 dage før generalforsamlingen. Desuden fremkom bestyrelsen med et forslag om at afprøve DVD som filmmedie 2 gange i den kommende sæson. Herved kan vi spare op mod 1000 kr. Dette blev vedtaget! Der blev fra flere af filmklubbens medlemmer ytret ønske om at vi forsøger at undgå de mest voldelige og erotiske film fremover, ligesom vi nok bør prioritere flere gamle og skæve film frem for de spritnye. Dette gøres i forsøget på at bevare filmklubben som et godt alternativ til biografer, tv og video! Vi vil desuden forsøge at sammensætte en aften med kortfilm og novellefilm. Dette blev vedtaget! Fremover vil vi udbrede kendskabet til filmklubben yderligere vha. flere plakater end hidtil, samt ved direkte henvendelse til gymnasielærere i spansk, italiensk og fransk. Ligeledes vil vi gøre opmærksom på vores eksistens via VAF, UgeAvisen o.a.

k. Evt.: Der var en del forvirring omkring tidspunktet for dette års generalforsamling, idet filmen blev vist allerede kl. 17.30 mod normalt kl. 19.00. Fremover holder vi os til kl. 19.00 for filmen og generalforsamlingen bliver så to timer før, altså kl. 17.00! Tak til de firmaer, der har ydet sponsorstøtte i form af kuverter, udprintning af plakater mv.


Forsiden - Tidligere film - Bestyrelsen - Vedtægter

Referat fra året EFTERKontakt: bo_vejle@hotmail.com - Oprettet januar 2004 af Bo J.